Мэдээ

Зорилго, зорилт

Алсын хараа
Идэвхтэй амьдралын хэвшилтэй иргэн, гэр бүлийг дэмжиж, биеийн тамир, спортын ээлтэй орчныг бүрдүүлнэ.
 
             Эрхэм зорилго
          Биеийн тамир, спортыг өдөр дутмын хэрэгцээ болгож хүн амын бие бялдарыг чийрэгжүүлэх, хөгжүүлэх, нийтийн биеийн тамир, спортоор хичээллэх таатай орчинг бүрдүүлж, тэдний бие бялдарын боловсрол, соёлыг дээшлүүлэхэд оршино. 

Хуцаалцах:

Холбоотой мэдээлэл